วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024
CSR

เคพีเอ็มจี เปิดเผยความก้าวหน้าด้าน ESG โดยเฉพาะความสำเร็จด้าน Planet, People, Prosperity และ Governance

 

ในปี 2564 เคพีเอ็มจีได้ประกาศแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG เป็นครั้งแรกภายใต้รายงาน Our Impact Plan ซึ่งเป็นการรวบรวมปณิธานของเดิมและที่ดำเนินการอยู่ด้าน ESG เข้าไว้ด้วยกัน โดยให้ความสำคัญ 4 ด้านหลักคือ โลก (Planet) คน (People) การเติบโต (Prosperity) และบรรษัทภิบาล (Governance) ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจของเคพีเอ็มจีที่มีต่อการยึดมั่นในกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact principals) โดยปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals – SDGs)

 

ในวันนี้ เคพีเอ็มจี ประเทศไทยได้เผยแพร่รายงานผลสำเร็จและความคืบหน้าของแผนงานนี้ โดยเป็นความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคนและผู้บริหารของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ซึ่งผลสำเร็จในปี 2564 มีดังนี้

 

โลก: ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

 • ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุเน็ตซีโร่ (Net-zero carbon emission) ภายในปี 2573
 • ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน (Gross emission) ลดลงร้อยละ 43 จากปีฐาน 2562
 • ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่อบุคคล (Gross emission per individual) ลดลงร้อยละ 46 จากปีฐาน 2562
 • รีไซเคิลขยะได้ทั้งหมด 73,811 กิโลกรัม

 

คน: สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเอื้ออาทร ยอมรับในความแตกต่าง ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย (Purpose) และคุณค่าสำหรับพนักงาน

 • เคพีเอ็มจี ประเทศไทยยึดมั่นในความเท่าเทียมของโอกาสในการทำงาน โดยที่ร้อยละ 51 ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็นสตรี
 • ในแบบสอบถามพนักงาน พนักงานร้อยละ 86 มีความพึงพอใจในด้านความเชื่อมั่น (Trust) โดยความเชื่อมั่นดังกล่าว รวมถึงความเชื่อมั่นในตัวผู้บริหาร จริยธรรมขององค์กร และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม
 • พนักงานในองค์กรมีชั่วโมงอบรมทั้งหมดรวมกัน 191,124 ชั่วโมง โดยมีทั้งแบบการฝึกอบรมออนไลน์ และแบบไม่ออนไลน์
 • ทางองค์กรได้มีการจัดหาวัคซีนโควิด-19 และวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับพนักงานในองค์กร นอกจากนี้ยังมีการจัดทำชุดยังชีพสำหรับการทำ Home Isolation และสร้างแอ็พปลิเคชั่นติดตามเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

การเติบโต: การวางรากฐานการทำธุรกิจที่ดี และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 • มีผู้คน 5,686 รายที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากโครงการต่างๆ ของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
 • องค์กรได้มีการบริจาคคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปจำนวน 350 เครื่องเพื่อการศึกษา
 • องค์กรได้จัดทำชุดยังชีพสำหรับ Home Isolation ทั้งหมด 500 ชุดสำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีประกันสุขภาพและแรงงานต่างด้าว
 • องค์กรได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 203 ทุนสำหรับเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

 

บรรษัทภิบาล: ความตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเสมอ เคพีเอ็มจี ประเทศไทยดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกฎเกณฑ์ด้านคุณค่า มาตรฐาน และคุณภาพของการให้บริการ ของเคพีเอ็มจี ทั่วโลก โดยยึดมั่นในหลักเกณฑ์สูงสุดทางด้านจริยธรรมและความเป็นอิสระ

 • เคพีเอ็มจีได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
 • ผลการประเมินการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1) อยู่ในระดับ “ดีมาก (Very Good)” ซึ่งเป็นระดับที่ให้ความเชื่อมั่นสูงสุดโดยการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • เคพีเอ็มจีประเทศไทย มีนโยบาย “ไม่รับและให้ของขวัญ (No gift policy)”

 

เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว กล่าวว่า “Our Impact Plan เป็นรายงานความก้าวหน้าและผลสำเร็จที่พวกเราได้ทำในด้านของ โลก (Planet) คน (People) การเติบโต (Prosperity) และบรรษัทภิบาล (Governance) ซึ่งรวมถึงความคืบหน้าในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความมุ่งมั่นในด้านต่างๆ จากนี้ไปเราจะยังคงเดินหน้าที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร และเป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อพนักงาน ลูกค้า และสังคมของเรา”