วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
BUSINESS

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์จับมือ บริษัท ครีเอทีฟ ดิจิทัล ลิฟวิ่ง จำกัดร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ยกระดับการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ส

 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก โดย ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ครีเอทีฟ ดิจิทัล ลิฟวิ่ง จำกัด ร่วมด้วย ผศ.ดร.อุรีย์ เจื่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ อัมพรสักก์ อังคทะวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเอทีฟ ดิจิทัล ลิฟวิ่ง จำกัด ลงนามในความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันให้บริการทางวิชาการแก่สังคมได้แก่ การจัดทำหลักสูตรอบรมความรู้และทักษะที่จำเป็นในโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ตลอดจนยกระดับศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบข่ายความร่วมมือที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่

 

  1. ความร่วมมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอน การฝึกอบรมในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
  2. ความร่วมมือในการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในปัจจุบันและในอนาคตของภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3.   ความร่วมมือในการคิดค้นนวัตกรรมทางการศึกษา ส่งเสริมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆเพื่อการศึกษา เช่น การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง (Metaverse) ตลอดจนการสนับสนุนการวิจัยและประเมินผลศักยภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
  4.   ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมและโครงการอื่นๆ ที่เห็นสมควรร่วมกัน