วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023
SOCIETY

๑๓๐ ปี มหาดไทยบำรุงสุข มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นไทย 2565

 

เพราะเชื่อว่า การพัฒนาคน การศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญ กระทรวงมหาดไทย จึงให้นโยบายด้านการพัฒนาคนเป็นอันดับหนึ่ง พร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและประชาชนทั่วไป  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมจัดงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งานดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้แนวคิด All for Education การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. แสดงผลงานทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น และแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ

3. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชนและประชาชน เกิดการพัฒนาเรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เปี่ยมด้วยสติปัญญา

4. ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้านให้เด็ก นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

เชิญทุกท่านพบกับ นิทรรศการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย นิทรรศการจาก อปท. ตัวแทนทั้ง ๕ ภูมิภาค , นิทรรศการผลงานเด็กและเยาวชน, การแข่งขันทางด้านวิชาการและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่ชนะเลิศแต่ละภูมิภาค ฯลฯ มาร่วมพิสูจน์ความสามารถของเยาวชนไทย พบกันในงาน ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช