วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
CSR

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง นำโดย อินทรี อีโคไซเคิล ร่วมฟื้นฟูมหาสมุทรไทย เนื่องในวันทะเลโลก 2023

 

นางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในการห่วงใย..ใส่ใจอนาคต มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่ดีและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 

โดยได้นำทีมพนักงานอินทรีอาสากว่า 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม “วันทะเลโลก 2023” ซึ่งจะตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีร่วมออกบูธนิทรรศการ ร่วมนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบ และร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ด้วยการตระหนักดีถึงปัญหามลพิษที่เกิดจากขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่รั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำ ท้องทะเล และมหาสมุทร ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลเป็นอย่างมาก

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ได้ร่วมมือกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ “อินทรีปะการังสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” นำเศษคอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือจากการใช้งานมาหล่อแบบเป็นบ้านปะการังเทียม ตามแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” หรือ Circular Economy เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การบริโภค ไปจนถึงการจัดการของเสียด้วยการนำมาผลิตใหม่ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนทั้งกับสังคมและองค์กรไปคู่กัน โดยปะการังเทียมเหล่านี้จะช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจากอาชีพประมง และการท่องเที่ยว

 

อินทรี อีโคไซเคิล มุ่งมั่นสนับสนุนลูกค้าและพันธมิตรในการจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมองว่า “ขยะ” คือ “ทรัพยากร” ที่ควรใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ริเริ่มโครงการรื้อร่อนขยะมูลฝอยจากบ่อขยะ และส่งเสริมให้มีจุดรวบรวมขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ โดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ขยะที่ไม่มีการรับซื้อและมีมูลค่าต่ำไม่คุ้มในการนำมารีไซเคิล เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะ ช้อนส้อมพลาสติก ซองและหีบห่อบรรจุภัณฑ์ มาผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพและจัดการต่างๆ เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF หรือ Refuse Derived Fuel ซึ่งเป็นการนำขยะมูลฝอยชุมชนมาใช้เป็นพลังงาน เป็นการสนับสนุนการปิดวงจร หรือ Close the Loop ของขยะที่หลงเหลือไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ไม่ให้รั่วไหลไปสู่บ่อขยะและสิ่งแวดล้อม หรือสร้างมลพิษ และก่อให้เกิดปัญหามากมาย ทั้งนี้ อินทรี อีโคไซเคิล ยังได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่อง

 

ในปี 2566 นี้ถือเป็นโอกาสครบรอบ 22 ปีของอินทรี อีโคไซเคิล ที่ได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้านการจัดการของเสียและบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ยึดหลักการนำทรัพยากรหมุนเวียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และก้าวสู่การสนับสนุนลูกค้าและพันธมิตรตามแนวทางสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ อินทรี อีโคไซเคิล โทร 1732 กด 6 หรือ www.inseeecocycle.com