วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 29, 2024
CSR

คอมพิวเตอร์นี้พี่ให้น้อง MBK อาสาสร้างสุขสู่ชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ห้องเรียนยุค New Normal นำร่องส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ 25 เครื่องให้กับ 5 โรงเรียนในเขตปทุมวัน 

 

เทคโนโลยีถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้และเข้ามามีบทบาทต่อการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในห้องเรียนยุค New Normal  เอ็ม บี เค เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยจึงดำเนินกิจกรรม คอมพิวเตอร์นี้พี่ให้น้อง ภายใต้โครงการ MBK SPIRIT อาสาสร้างสุขสู่ชุมชน ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร นำร่อง 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสระบัว โรงเรียนปลูกจิต โรงเรียนสวนลุมพินี  โรงเรียนวัดชัยมงคล และโรงเรียนวัดบรมนิวาส รวมทั้งสิ้น 25 เครื่อง โดยได้รับเกียรติจาก นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ร่วมส่งมอบ

 

นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวคิดในการดำเนิน โครงการคอมพิวเตอร์นี้พี่ให้น้อง ว่า  เอ็ม บี เค ตระหนักและเล็งเห็นปัญหาจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนและต้องการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงตั้งใจจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในพื้นที่เขตปทุมวัน ซึ่งมีหลายโรงเรียนในสังกัดและอยู่ใกล้กับสถานประกอบการ โดยเบื้องต้นส่งมอบไปแล้วจำนวน 25 เครื่องให้กับ 5 โรงเรียนในเขตปทุมวัน ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ทางเอ็ม บี เค มอบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ครบอายุการใช้งาน แต่ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีและได้ปรับปรุงติดตั้งระบบซอฟต์แวร์พื้นฐานให้เหมาะสมต่อการใช้งานในการเรียนการสอน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้นำไปใช้ในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

 

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กล่าวว่า ขอบคุณเอ็ม บี เค อย่างยิ่งที่มองเห็นความสำคัญของการศึกษาและร่วมมือกับสำนักงานเขตปทุมวันในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย สนับสนุนคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่มีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย โดยมุ่งส่งเสริมเยาวชนนำคอมพิวเตอร์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเยาวชนไทยมีความรู้ความสามารถ เช่น โรงเรียนวัดสระบัวเคยร่วมแข่งขันการตัดต่อคลิประดับประเทศที่มีผู้ร่วมแข่งขันในระดับประชาชนทั่วไปและสามารถเข้าถึงรอบ 10 ทีมสุดท้ายและได้รับรางวัลชมเชย จึงเชื่อว่าหากมีอุปกรณ์เทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 

นางสาวศิริรัตน์ พลเสน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสวนลุมพินี กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากเอ็ม บี เค จำนวน 5 เครื่องจะนำไปติดตั้งที่ห้องคอมพิวเตอร์ให้เด็ก ๆ ได้ใช้ประโยชน์เมื่อกลับมาเรียนตามปกติ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 25 เครื่อง จึงเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 30 คนต่อห้อง

 

นางสมใจ ลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดชัยมงคล กล่าวว่า โรงเรียนตั้งใจนำคอมพิวเตอร์ที่ได้รับให้เด็ก ๆ นำไปใช้ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมในยุคNew normal education ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งคุณครูแต่ละสายชั้นตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการวางแผนการเรียนการสอน

 

นายสุพัศพงษ์ อนุชิตโสภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบรมนิวาส กล่าวว่า โครงการคอมพิวเตอร์นี้พี่ให้น้องของเอ็ม บี เค ถือเป็นโครงการที่ดีมาก ๆ ซึ่งทางโรงเรียนจะนำไปตั้งไว้ในห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ในการสืบค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมจากการสอนของคุณครู และก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็ก ๆ ได้รับการพัฒนาในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เนต ซึ่งในอนาคต ทางโรงเรียนจะพัฒนาสู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Library

 

นางสาวนิสาคร พงษ์ระดาวัลย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสระบัว กล่าวว่า ขอบคุณเอ็ม บี เค ที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน และมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนจำนวน 3 เครื่อง ซึ่งทางโรงเรียนจะนำไปใช้ในห้องเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้คุณครูใช้จัดการเรียนการสอนหรือสื่อออนไลน์ที่จะสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ

 

นางสาวลำไพ ค้ำชู รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนปลูกจิต กล่าวว่า โรงเรียนมีความต้องการคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้ในการสืบค้นข้อมูลกลุ่มสาระความรู้ต่าง ๆ เป็นการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาการเรียนอย่างสร้างสรรค์