วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024
SOCIETY

คณะผู้บริหาร Digital CEO รุ่นที่4 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

 

เมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้บริหารผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 กว่า 80 คน เข้าศึกษาดูงาน-เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. พร้อมได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มาร่วมบรรยายหัวข้อ “เปลี่ยนอย่างไรให้เป็นองค์กรดิจิทัลรับภาวะปกติใหม่” ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.) คลองห้า จ.ปทุมธานี

 

โดยมีนายสุวรงค์ วงษ์ศิริ  รักษาการ ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 เข้าศึกษาดูงานเครื่องมือดิจิทัลในการศึกษา พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  (อพวช.) เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรฯ

 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรศ.นพ.สรนิต ศิลธรรมณ อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มาร่วมบรรยายหัวข้อ “เปลี่ยนอย่างไรให้เป็นองค์กรดิจิทัลรับภาวะปกติใหม่ (Smart Organizations for New Normal)” อีกด้วย ซึ่งมีคณะผู้บริหารภาครัฐและเอกชนกว่า 80 คน คือ นายกนิษฐ์ สัญชาตวิรุฬห์ นายกรธัช พิรัญเจริญ นางสาวกรรธิมา สาริกา  นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณ นายกัมปนาท วิมลโนท  นายกัลย์ แสงเรือง นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร นายชยันต์ ศิริมาศ นายชวการ ศิริบัญชาวรรณ  นายชัยวุฒิ เลิศวนสิริวรรณ นายชาตรี เวทสรณสุธี  พล.อ.ชูชาติ บัวขาว พลตรี นพ.โชคชัย ขวัญพิชิต ดร.ฐัช หัชลีฬหา นายณชพล สองทิศ นายณรงค์ฤทธิ์  กาละพุฒ นางสาวณัฐฐินี บุญธรรม  รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ  ดร.ดี จันทร์ศุภฤกษ์  พลตรีเทวมิตร พลภักดี  นพ.เทิดศักดิ์  เชิดชู  ดร.ธนธรรศ สนธีระ นายธนพงษ์ ณ ระนอง นายธนาศักดิ์ ทรัพย์หิรัญกุล นายธฤต ศรีอรุโณทัย  นายธีรวุฒิ เจริญสุข นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ นายนภัทร นภิณธากร นายนิมิต สุขประเสริฐ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ นายปกรณ์ ลี้สกุล นางสาวปวิตรา ทัศวิชัย นางสาวปาจรีย์  บุณยัษฐิติ นางสาวปิติพร พนาภัทร์ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ นางสาวปิยะลักษณ์ ศุกลรัตน์  นางพรทิพย์ ถาวงค์  นางพรพนิต รัตนกุล นางอารุณี ไทยบัณฑิตย์ คาร์บอน นายพัฒนา วงศ์นิรันดร์ นายพิพัฒน์ พัฒนานุสรณ์ นายพิษณุ มิลินทานุช นายพีรวิชญ์ วรรณวิทยาภา นางพุทธวรรณ สุภัทรนันท์ นางสาวแพร พันธุมวนิช นายภัทรพร โพธิสุวรรณ์ นายภุชพงค์ โนดไธสง นายมานัส โพธาภรณ์ นายรณน ตันธุวนิตย์ นายระวี พัวพรพงษ์  นางรังสิมา ประดิษฐพงษ์  นางสาววรนัดดา อนาวิล ดร.วิชัย ดีเจริญกุล นายวิฑิต อาภาพาส นายวิน วิริยประไพกิจ ดร.วิโรจน์ บัวคลี่ นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร นายวีระศักดิ์ กุลชัยพานิช นายศัจธร วัฒนะมงคล นางสาวศิริธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ นายศุธี  เตรียมวิริยะกุล  ดร.ศุภกร สิทธิไชย  นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม  นายนพชัย ถิรทิตสกุล นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ  นายสุพร โสฬศ นางสาวสุวิตา จรัญวงศ์ สพ.ญ.หทัยรัตน์ พรรณาปยุกต์ นางสาวอโณทัย ดลพิทักษ์  น.พ.อนุแสง จิตสมเกษม นายอภิสิทธิ์ สุขสาคร นางสาวอรนุช ศรีนนท์ นางสาวอัญชลี จรัสยศวุฒิชัย  ดร.อาณดา นิรันตรายกุล ดร.อายุศรี คำบรรลือ นายอดิศร อนันอนุสิทธิ์ นายอุดร คงคาเขตร ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย  นับเป็นการสร้างความร่วมมือทางการพัฒนาธุรกิจ และการทำกิจกรรมส่งเสริมสังคมร่วมกันต่อไป