วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
LIFESTYLE

ทิพยประกันภัย ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีกับ UN WOMEN หนุนความเสมอภาคทางเพศ และยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ

 

ทิพยประกันภัย ร่วมเป็นภาคีสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ ยุติความรุนแรงในผู้หญิง และกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ร่วมกับองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรือ UN WOMEN (ยูเอ็นวีเมน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเพื่อลดปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศ และการกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิง เด็ก และ กลุ่ม LGBTQIA+ ในประเทศไทย สร้างสรรค์สังคมที่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับแนวนโยบายของ

 

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จริง ๆ แล้ว ความรุนแรงไม่สมควรเกิดขึ้นกับเพศใดก็ตาม ทุกคนคือคน ล้วนเป็นมนุษย์เหมือนกันหมด เรื่องความรุนแรงเป็นเรื่องของทุกคนในสังคมต้องมาช่วยกันรณรงค์ให้เกิดความเข้าใจ ให้เกิดการรับรู้ว่าการทำความรุนแรงต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะด้วยทางกาย ทางคำพูด หรือแม้แต่ทางข้อความออนไลน์ เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทิพยประกันภัย เรามีการรณรงค์ในหลากหลายมิติมาก และเมื่อได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ Orange The World ซึ่งดำเนินโครงการโดย UN WOMEN (ยูเอ็นวีเมน) เราเล็งเห็นว่าโครงการนี้สอดรับและสอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจนทิศทางการดำเนินงานของทิพยประกันภัย ซึ่งภายในองค์กรของเรามีความเชื่อในความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันอยู่แล้ว ทุกวันนี้เวลารับพนักงานเราไม่ได้สนใจว่าเขาเป็นเพศใด เราสนใจที่ความสามารถ และถ้าสามารถแสดงออกให้เห็นถึงศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เขาก็สามารถจะขึ้นมาเป็นผู้นำขององค์กรได้ เพราะ ‘เราไม่เห็นความแตกต่างในเรื่องของเพศสภาพ วิถีชีวิตที่เขาเลือกเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล’

 

ขณะเดียวกันเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจกลุ่มผู้หญิงและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอย่าง TIP LADY และ TIP RAINBOW เพื่อช่วยเหลือดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทุกรูปแบบ  ต่อยอดสู่โครงการเข้าไปดูแลกลุ่มของ LGBTQIA+ อย่างยั่งยืน โดยการสร้างสังคมออนไลน์ขึ้นมาภายใต้ชื่อ ‘The Rainbowlist’ เป็นพื้นที่รวมคนในกลุ่มของ LGBTQIA+ หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นชายจริง หญิงแท้ เพื่อจุดประกายพลังบวกให้กับสังคมในการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ใช้วาจาสร้างความเกลียดชัง สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนทัศนคติ โดยมุ่งหวังว่าพวกเราทุก ๆ คน จะช่วยกันรณรงค์ เคารพ และศรัทธา ยอมรับในสิ่งที่พวกเค้าเลือกเดิน เพราะเราไม่เห็นความแตกต่าง สร้างความเข้มแข็งให้สังคมน่าอยู่และขับเคลื่อนไปในทางที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นครับ”

 

โดยการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ เพื่อตอกย้ำว่าทิพยประกันภัยให้ความสำคัญในเรื่องความเสมอภาคทางเพศ และต่อต้านความรุนแรงในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ จะมีที่เข้าไปร่วมกิจกรรมกับทาง UN WOMEN (ยูเอ็นวีเมน) เพื่อต่อต้านความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศตลอดทั้งปี และมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ รวมถึงกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องที่ครอบคลุมในทุกมิติ

 

นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ อีกทั้งเป็นตัวอย่างขององค์กรเอกชนในการเดินหน้าสนับสนุนความเสมอภาค และเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในสังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติจริงในสังคมไทย