วันศุกร์, กันยายน 22, 2023
SOCIETY

คณะดิจิทัล ซีอีโอ รุ่น 4 ดูงานเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอิสเทิร์น

 

นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทไทยอิสเทิร์น ต้อนรับคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 เพื่อศึกษาดูงานเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์นได้เป็น  Bio-Circular Green Complex แห่งแรกของเอเชีย โดยบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงนิเวศแบบครบวงจรที่ใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตฯ ซึ่งมี 5 กลุ่มธุรกิจคือ ธุรกิจยางพารา ธุรกิจปาล์มน้ำมัน ธุรกิจพลังงานทดแทน-รับบริหารจัดการกากอินทรีย์ ธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจร่วมทุน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้ให้ความสนใจอย่างมากที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอิสเทิร์น ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

 

ทั้งนี้ บริษัทฯมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์แบบครบวงจร จึงได้ออกแบบระบบอุตสาหกรรมให้อยู่บนหลักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรหมุนเวียนที่สามารถสร้างขึ้นมาเอง (Circular Economy)  มีการแลกเปลี่ยนด้านพลังงาน วัตถุดิบและวัสดุต่างๆอย่างเหมาะสม (Sharing Economy) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนำมาสู่อุตสาหกรรมที่ปราศจากของเสียและปราศจากการก่อให้เกิดมลพิษตลอดทั้งกระบวนการ  เพื่อความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบห่วงโซ่คุณค่าทั้ง เกษตรกร ชุมชน พนักงาน คู่ค้า จึงทำให้เกิดความร่วมมือกันและก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าที่มีความยั่งยืน (World Best Sustainable Materials Producer)