วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
IT

NT พร้อมดูแลโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโทรคมนาคม สู่ Excellent Network

 

จากวิสัยทัศน์ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ในฐานะองค์กรหลักในการขับเคลื่อน และยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศ เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ด้วยเป้าหมายสำคัญคือ การเป็นองค์กรที่ยกระดับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม พร้อมทั้งสร้างการเติบโตให้กับชุมชน และสังคมทุกระดับอย่างเท่าเทียม เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม เป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพทุกชีวิตอย่างยั่งยืน

 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของ NT ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงด้านการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศ เพื่อให้บริการด้านการสื่อสารที่ทั่วถึง มีเสถียรภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ภาคธุรกิจ ในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในธุรกิจที่ต้องแข่งขัน

 

การทำให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ หรือภาคสังคม เป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำให้สามารถปรับตัวก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความพร้อมทางทรัพยากรด้านโทรคมนาคมและดิจิทัล ที่ NTมีอยู่อย่างสมบูรณ์แบบจะสามารถผลักดันให้ประเทศก้าวสู่ Next Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเทคโนโลยีโครงข่ายที่ครอบคุลม

 

โครงการ NT Excellent Network ซึ่งเริ่มดำเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างความมั่นใจในการใช้บริการในทุก ๆ ด้านของ NT ไม่ว่าจะเป็นบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการดูแลโครงข่ายการเชื่อมต่อให้มีเสถียรภาพสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นการยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสัญญาณ เชื่อมต่อการสื่อสารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการใช้ Network ที่ NT มีอยู่มาให้บริการในรูปแบบครบวงจรทั้งวงจรเชื่อมต่อหลัก และวงจรเชื่อมต่อสำรอง สามารถ Back Up ซึ่งกันและกันได้ตลอดเวลา สร้างความมั่นใจในการใช้งานว่าจะไม่มีเหตุการณ์ Network ล่มหรือ Down อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกมีกลุ่มผู้ประกอบการมากมาย รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการขนาดใหญ่และสำคัญของประเทศที่ต้องใช้การเชื่อมต่อตลอดเวลา

 

การดำเนินโครงการ  NT Excellent Network ในพื้นที่ภาคตะวันออก นอกเหนือไปจากผู้บริโภคและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโทรคมนาคม ในการเข้ามาดูแลความพร้อมของโครงสร้างอีกด้วย

 

นายวิเชียร คงทน ผู้จัดการส่วนปฎิบัติการเคเบิลใยแก้วนำแสงนครหลวง ได้กล่าวถึงรายละเอียดในโครงการนี้ว่า  การสนับสนุนการทำงานในภาพรวมของ NT ในโครงการนี้ สายงานโครงสร้างพื้นฐานมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนการดูแลบำรุงรักษาเน็ตเวิร์คของ NT ทั้งหมด เราได้ไปสนับสนุนเฝ้าระวังให้โครงข่ายระบบสื่อสัญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคเบิลใยแก้วนำแสง อุปกรณ์สื่อสัญญาณที่ภาคตะวันออกทั้งหมด 3 จังหวัด จันทบุรี ตราด และสระแก้ว โดยมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาเคเบิลใยแก้วนำแสงและปรับปรุงอุปกรณ์สื่อสัญญาณให้กลับมาใช้งานได้ภายในระยะเวลาอันสั้น จากนั้นเราได้มีการเชื่อมบูรณาการ Network ที่ NT มีอยู่อย่างครอบคุลมทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น Network ของ CAT หรือ TOT เดิม เมื่อรวมกันเป็น NT แล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพในการให้บริการนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด