วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
LIFESTYLE

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์จัดงาน “BE BOLD FOR INCLUSION 2022” ต่อเนื่อง สนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมในวันสตรีสากล

 

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ สนับสนุนเรื่องความหลากหลายและความเสมอภาคของบุคลากรในองค์กร ไม่เพียงเฉพาะเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ แต่ยังรวมถึงความหลากหลายด้านอายุ ประสบการณ์ ความคิด ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การเปิดโอกาสผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ฯลฯ จึงได้จัดกิจกรรม “Be Bold for Inclusion 2022” ต่อเนื่องทุกปี เนื่องในวันสตรีสากล (International Women’s Day)

 

โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลีไทยแลนด์ ร่วมพูดคุยถึงเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางที่เจนเนอราลี่ยึดมั่น และให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าให้กับบุคลากรและการยอมรับในทุกความต่าง (Value our people & Be Open)  ได้สนับสนุนเรื่องความหลากหลายและความเสมอภาคของบุคลากรในทุกมิติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การเป็นเพื่อนผู้เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิตประสบความสำเร็จ โดยเจนเนอราลี่ กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เปรียบเป็นเสาหลัก (Key pillar) ในการวางกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อสร้างความก้าวหน้าและความยั่งยืนให้กับองค์กร ซึ่งแกนสำคัญนั้นประกอบด้วย การสร้างวัฒนธรรมของความหลากหลาย (Diversity) ความเท่าเทียมและความเสมอภาค (Equity) และการยอมรับในความต่างและการมีส่วนร่วม (Inclusion) หรือที่เรียกว่า DEI

 

นอกจากนี้ ภายในงานมีตัวแทนพนักงาน The Lionessess 3 สิงโตสาวแถวหน้าของเจนเนอราลี่ ได้แก่ คุณยุวดี งานทวีกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน คุณบุศย์รินทร์ วงศ์สืบยุทคุณธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และคุณอรนิภา นวลเถี้ยม ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งได้เปิดตัว DEI Committee Thailand รุ่นที่ 2 ที่จะมาร่วมสานต่อกิจกรรมและขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดรับความหลากหลาย สร้างความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม โดยในตอนท้ายได้เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันทำสัญลักษณ์ Break The Bias เพื่อรณรงค์ให้ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรอย่างปราศจากอคติ และการแบ่งแยกหรือการเลือกปฏิบัติอีกด้วย