วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024
CSR

อินทรี อีโคไซเคิล ตอกย้ำจุดยืน ร่วมช่วยภาคอุตสาหกรรม ลดขยะให้เป็นศูนย์ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ตอกย้ำจุดยืนในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ล่าสุด บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ผู้ให้บริการด้านการจัดการกากของเสีย และการบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ได้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Turning Waste ino Value – Waste and Recycling Business” จัดโดย ESG Network ภายใต้สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทจดทะเบียนที่มีทิศทางและจุดยืนเดียวกันในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืนภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

สุจินตนา วีระรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด กล่าวผ่านงานสัมมนาออนไลน์ว่า บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและมีความยินดีในการให้บริการด้านคำปรึกษาและดำเนินการช่วยภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมลดขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยกระบวนการเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Co-processing) และการนำขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้มาใช้เป็นเชื้อเพลิงขยะ (refuse derived fuel : RDF) สนับสนุนการปิดวงจร Close the Loop ของขยะที่ไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ตามหลักการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยที่เรียกว่า “BCG”  หรือ Bio-Circular-Green Economy เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 

“จากประสบการณ์และความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการจัดการขยะในทุกขั้นตอน ด้วยกระบวนการเผาร่วมในเตาเผาปูนซีเมนต์ เราสามารถช่วยลูกค้าให้ประสบความสำเร็จในการลดขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์และบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในการปรับปรุงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการรักษาสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการนำของเสียมาเผาร่วมกับเชื้อเพลิงหลักในเตาปูนซีเมนต์ โดยกากของเสียจะต้องนำมาผ่านการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบทางเลือก

 

การนำขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เป็นวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีของเสียหรือขี้เถ้าหลงเหลือไปสู่หลุมฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) นอกจากนี้ อินทรี อีโคไซเคิลยังมีโครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะ Refuse Derived Fuel (RDF) นั่นคือการนำขยะมูลฝอยจากชุมชนที่ผ่านการคัดแยกแล้ว รวมทั้งการรื้อร่อนขยะที่เผาไหม้ได้จากบ่อขยะมาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติให้กลายเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งสามารถช่วยให้นำขยะชุมชนมาใช้เป็นพลังงาน อีกทั้งบ่อขยะสามารถรองรับขยะได้นานขึ้น และช่วยลดการหลุดรอดของขยะพลาสติกสู่ทะเล”

 

สุจินตนา กล่าวเพิ่มเติมว่า “การนำขยะกลับมาใช้ มีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของ UN SDGs ข้อที่ 17 ที่เชื่อมโยงกับประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสีย”

 

ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ อินทรี อีโคไซเคิล ได้คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวสูงสุด ระดับ 5 ผู้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับระดับสูงสุดครอบคลุมทุกกระบวนการเพื่อความยั่งยืนในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมอีกด้วย