วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
SOCIETY

BDMS ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับสุขภาพของสังคม และส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง BDMS ได้รับการคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) กลุ่มบริการ (SERVICE) ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกหุ้นยั่งยืนจะพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลและแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีความรับผิดชอบบนหลักธรรมาภิบาล บูรณาการนวัตกรรมเพื่อต่อยอดคุณค่าและพัฒนาสังคม ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาและพัฒนาบุคลากร รวมถึงรับผิดชอบและส่งเสริมสุขภาพชุมชนและสังคมในองค์รวม ซึ่งการได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืนถือเป็นหลักประกันความสำเร็จของ BDMS ในฐานะผู้นำบริการด้านสุขภาพที่ดำเนินงานบนหลักการพัฒนายั่งยืนให้เห็นเป็นประจักษ์ และมีความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ต่อการดำเนินธุรกิจด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน