วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
CSR

บราเดอร์ ส่งมอบความห่วงใยสู่สังคมไทยด้วยการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด คืนชีวิตป่าโกงกางแหล่งผลิตออกซิเจนของโลก ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

 

บราเดอร์ สร้างสรรค์โครงการอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลนพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 13 ส่งต้นกล้า จำนวน 2,000 ต้น ให้กับชุมชนเพื่อพลิกฟื้นพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกทำลาย คืนลมหายใจสู่โลก

 

นายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและการบริหาร บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากวิกฤติโควิด-19 ที่คนไทยต้องเผชิญผลกระทบมาเป็นเวลานาน บราเดอร์ จึงได้ริเริ่มแคมเปญพิเศษ The Infinite Brotherhood of Love เพื่อส่งมอบความรักความห่วงใย สู่สังคมไทยทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “ลมหายใจเดียวกัน แบ่งปันออกซิเจนให้โลก” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานด้าน SDG ขององค์กรใน 3 ส่วน ทั้งด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น การผลักดันให้ชุมชนเรียนรู้ที่จะใช้ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน และการเดินหน้าสร้างความร่วมมือในทุกระดับเพื่อต่อยอดการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบไม่มีวันสิ้นสุด

 

The Infinite Brotherhood of Love ถูกพัฒนาขึ้นโดยแรงบันดาลใจที่ได้จากสัญลักษณ์ของออกซิเจน (O2) มาแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติบนโลกใบนี้ และเมื่อนำ O มาเรียงต่อกันจะกลายเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้ Infinity ที่ทำให้เห็นว่าทั้งมนุษย์และธรรมชาติล้วนต้องพึ่งพากันอย่างไม่มีวันสิ้นสุด และบราเดอร์ก็จะไม่หยุดที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนดังปรัชญาทางธุรกิจที่ยึดถือมากว่า 100 ปี ‘at your side’  “แคมเปญ The Infinite Brotherhood of Love จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักในการดำเนินการเพื่อสังคมในปีนี้ของบราเดอร์ เริ่มจากกิจกรรมปลูกป่าในโครงการอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลนพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ที่บราเดอร์ทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 เพื่อฟื้นคืนสภาพป่าชายเลนที่ถูกทำลายให้กลับมามีสภาพที่ดีขึ้น ให้ระบบนิเวศน์กลับมาดำเนินได้อย่างสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์อนุบาลสัตว์น้ำ ช่วยป้องกันการกัดเซาะผืนดินชายฝั่งทะเล และสร้างอาชีพแก่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น”  นายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร อธิบายถึงประโยชน์ที่ได้จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทำต่อเนื่องมาตลอด 13 ปี รวมจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในโครงการทั้งหมดมากกว่า 8,000 ต้น

 

“ความสำเร็จของโครงการอาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชน ตลอดจนความพยายามปลุกจิตสำนึกของคนในทุกช่วงอายุให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ ดูแลสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ อยู่อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย แม้จะเป็นเพียงพื้นที่เล็กๆ แต่ถ้าคนไทยทั้งประเทศได้ลงมือทำในแต่ละจุดเล็กๆ ที่ตนเองอาศัยอยู่ก็จะส่งผลให้เกิดความสำเร็จในภาพรวมได้เช่นกัน นอกจากนี้ หากสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติต่างพึ่งพาอาศัยกันอย่างสมดุล ระบบนิเวศน์ก็จะกลับมาสมบูรณ์เป็นบ้าน เป็นแหล่งอาหาร แหล่งผลิตออกซิเจนให้โลกใบนี้ได้ใช้อย่างไม่มีวันหมด และบราเดอร์ก็จะสานต่อการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเหล่านี้ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมที่บราเดอร์มีส่วนร่วมให้เกิดพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน” นายพรภัค กล่าวเสริม

 

เพราะบราเดอร์ตระหนักดีว่า ‘ออกซิเจน’ คือหัวใจสำคัญที่ทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้สามารถดำรงอยู่ได้ การส่งเสริมด้านการปลูกป่าก็เปรียบเสมือนการช่วยโลกผลิตออกซิเจนด้วยเช่นกัน “พันธสัญญาสากลที่ บราเดอร์ ยึดถือมาโดยตลอดคือความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนท้องถิ่น ป่าโกงกางที่บราเดอร์ พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และชุมชนได้ร่วมกันปลูกนี้ ถือเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่เติบโตเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผืนป่าที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจ และสิ่งที่ได้มันมีค่ามากสำหรับชุมชน สังคมและประเทศ และยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของออกซิเจนยิ่งขึ้น เพราะผู้ติดเชื้อต่างต้องการออกซิเจนเพื่อใช้ต่อลมหายใจในแต่ละวินาทีชีวิต บราเดอร์ จึงได้จัดทำโครงการอีกหนึ่งโครงการคือ ลมหายใจเดียวกัน แบ่งปันผู้ป่วยโควิด-19 ขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนการส่งต่อลมหายใจผ่านสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้กับผู้ป่วยด้วยการมอบกล่องคลายกังวลแก่กลุ่มเส้นด้ายเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน”