วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
SOCIETY

“JTS” ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3

 

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JTS นำโดย คุณปลื้มใจ สินอากร ประธานกรรมการบริษัท และคุณพาวุฒิ ศรีอรัญญากุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  พร้อมด้วยคุณอัญชนา กัณหา ผู้จัดการฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ (ผู้ดำเนินรายการ) ร่วมกันจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ซึ่งบริษัทได้จัดการประชุมตามมาตรฐานการป้องกันโรคโควิด-19 ตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 

โดยมีวาระการประชุมสำคัญ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและพิจารณา อาทิ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564, พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมและรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีขึ้นในอนาคต คือ ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ฯลฯ พิจารณาการเปลี่ยนชื่อและตราประทับของบริษัทฯ, พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ นายวีรยุทธ โพธารามิก และนายกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ ณ จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันก่อน