วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024
IT

NT เดินหน้าพัฒนาธุรกิจ ยกระดับบริการรอบด้านเสริมจุดแข็งสู่อนาคต

 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันนโยบาย Digital Thailand 4.0 เร่งพัฒนาองค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการบริการ ครบวงจรให้มีประสิทธิภาพ รองรับความต้องการทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และผู้ให้บริการ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเท

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT เปิดเผยว่า หลังจากควบรวม บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ดำเนินการบูรณาการให้เป็นหนึ่งองค์กรตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 มองเห็นจุดแข็งที่สามารถสร้างโอกาสเติบโตในธุรกิจบริการดิจิทัล และสื่อสารโทรคมนาคมขององค์กรได้ในอนาคต โดย NT จะเร่งรัด และผลักดันให้องค์กรภาครัฐปรับตัวสู่การเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล Thailand 4.0 (Digital transformation) ซึ่ง NT มุ่งให้บริการดิจิทัลและโทรคมนาคมแก่หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะบริการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ พัฒนาและขยายบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโทรคมนาคม และ Wholesale ที่มีความเป็นกลาง ลดการลงทุนซ้ำซ้อน การบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นท่อร้อยสายใต้ดิน เสา Smart Pole สายโทรคมนาคม ในส่วนของกลุ่มธุรกิจต่างๆ NT ก็เร่งขยายให้มีความสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ อาทิ

 

กลุ่มธุรกิจ Mobile ของ NT มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งในส่วนของคุณภาพสัญญาณและความครอบคลุมพื้นที่ให้บริการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและการดำเนินนโยบายของรัฐ เช่น บริการ IoT และบริการ 5G ต้องยกระดับคุณภาพสัญญาณที่ดี ด้วยคลื่นความถี่ที่มีอยู่อย่างตรงความต้องการของลูกค้า

 

กลุ่มธุรกิจ International ของ NT มุ่งเน้นการบริการเพื่อสนับสนุนการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ สามารถเข้าถึงได้จากผู้ให้บริการทุกรายในประเทศ รวมถึงส่งเสริมคุณภาพบริการอินเทอร์เน็ต และบริการเสียงระหว่างประเทศ รวมถึง บริการ IIG บริการ IDD ด้วยเช่นกัน

 

กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ (Fixed Broadband)มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายขึ้นด้านดิจิทัล (Digital Convergence) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและแข่งขันได้ ซึ่งปัจจุบันการใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันในธุรกิจนี้จึงมีสูงขึ้นอย่างมาก ผู้ให้บริการรายอื่นเริ่มขยายพื้นที่ให้บริการที่ดีกว่าหรือเทียบเท่า NT จึงต้องยกระดับขีดความสามารถในด้านคุณภาพบริการและบริการเสริม เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ขณะเดียวกันก็สร้างแรงดึงดูดให้ผู้ให้บริการรายอื่นมาเช่าใช้ในพื้นที่ที่มีการขายส่งบริการ โดย NT ได้มีการบูรณาการโครงข่าย และบริการของ NT ซึ่งมีอยู่อย่างครอบคลุมและมีความพร้อมในทุกๆด้านหลังการควบรวม เป็นโครงการนำร่อง “ราชบุรีโมเดล” ประสบความสำเร็จสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี และ NT เตรียมใช้โมเดลนี้ขยายผลไปให้บริการในจังหวัดอื่นๆอีกด้วย

 

กลุ่มธุรกิจ Mobile ของ NT มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งในส่วนของคุณภาพสัญญาณให้ครอบคลุมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เนื่องจากบริการสื่อสารไร้สาย หรือ Mobile เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ผู้ใช้บริการมีตัวเลือกมากมาย รวมถึงการที่บริการ Mobile มีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น โครงข่ายที่มีคุณภาพสัญญาที่ดี จึงเป็นความต้องการพื้นฐานของผุ้บริโภค รวมถึงบริการ 5G ใหม่ ๆ ต้องการคุณภาพสัญญาณที่ดี NT พร้อมพัฒนาบริการในทุกๆด้านให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน และมจำนวนผู้ใช้บริการรายใหม่ด้วยเช่นกัน

 

ธุรกิจ Digital ของ NT นั้น จะมุ่งเน้นบทบาทการเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรด้วยการนำองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกมารวมกันเป็นโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และมีการพัฒนาองค์กรที่เปลี่ยนไปจากการเติบโตแบบ Organic เป็นการผสมผสานกับการเติบโตแบบ Inorganic ด้วยบริการ Digital มีความหลากหลายและมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว NT พร้อมที่จะสรรหาความร่วมมือกับพันธมิตรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุด ให้บริการแบบครบวงจรมากขึ้นด้วยการผสมผสานระหว่างการพัฒนาโซลูชั่นบางส่วนด้วยตนเองและการนำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มธุรกิจอื่น บริษัทในเครือ หรือพันธมิตร มารวมกันเพื่อนำเสนอเป็นบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันบริการดิจิทัลของ NT มีให้บริการอยู่อย่างหลากหลาย อาทิ บริการ Data center ,Cloud, Cyber security,บริการ IoT และ Smart services

“ผมเชื่อว่า NT มีโอกาสพัฒนาธุรกิจการให้บริการดิจิทัลและโทรคมนาคม เพราะทุกกลุ่มธุรกิจมีความเข้มแข็งด้วย ทรัพยกรบุคลมีประสบการณ์ ศักยภาพและทรัพยากรขององค์กรที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาขีดความสามารถในบริการ สร้างความพึงพอใจ ไว้วางใจในการใช้บริการ NT จากลูกค้าทุกกลุ่ม สามารถขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคง และยั่งยืนของประเทศและประชาชนต่อไป”