วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
SOCIETY

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เตรียมการจัดเป็นศูนย์ฝึกอบรมพลังงานทดแทน สมาร์ทกริต

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคล กลิ่นกระจาย รองอธิการบดี, อ.สืบพงษ์ ม่วงชู รองอธิการบดี และผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมประชุมการเตรียมแผนงานเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทุนอบรมด้านพลังงาน การจัดเป็นศูนย์ฝึกอบรมพลังงานทดแทน ตลอดจนสมาร์ทกริต โดยมี Prof.Dr.Kevin Fynn ผู้แทนอธิการบดี Curtin University และ ดร.เชียรช่วง กัลยาณมิตร กรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงานแห่งชาติกระทรวงพลังงาน ร่วมหารือการทบทวนการร่างบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MOU) ณ ห้องประชุมประดู่บาน 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน