วันจันทร์, มิถุนายน 17, 2024
SOCIETY

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 โดยความร่วมมือกับ University College London สหราชอาณาจักร

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีวิชาชีพ ที่มีเป้าหมายผลิตแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีทักษะทางวิชาชีพ และจรรยาบรรณที่ดี มีความสนใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความเป็นผู้นำ และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานกับการแพทย์ทางคลินิก

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เป็นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 7 ปี 2 ปริญญาหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ WFME โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) และแพทยสภา โดยเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยมาตรฐานการเรียนแพทย์แบบใหม่ในหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานสากล พร้อมสร้างแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะวิชาชีพที่เป็นเลิศ ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม รู้จักคิด ค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศตามคุณลักษณะแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ที่ได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้จะใช้ระยะเวลาเรียน 7 ปี และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ 2 ปริญญา คือ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Doctor of Medicine (MD) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และปริญญา Intercalated BSc (iBSc) จากมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 จำนวน 28 คน ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 19 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลคะแนนสอบข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

 

1) มีผลการเรียนที่มีคะแนนสะสมเฉลี่ย ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นปีที่ 4 จนถึงวันที่สมัคร 3.50 และมีคะแนนเฉลี่ยของวิชา ชีววิทยา เคมี และ คณิตศาสตร์ หรือ ฟิสิกส์ในแต่ละรายวิชามากกว่า 3.50 หรือ

 

2) ผลการสอบในระดับ AS หรือ A level ใน 3 รายวิชา ได้แก่ Biology Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยต้องมีคะแนนแต่ละรายวิชาในระดับมากกว่าหรือเท่ากับ A หรือ

 

3) ผลการสอบ International Baccalaureate (IB) ใน 3 รายวิชาได้แก่ Biology Chemistry ในระดับ Higher Level โดยมีคะแนนแต่ละรายวิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 6 และ Mathematics โดยมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 6 หรือ

 

4) ผลการสอบ Scholastic Assessment Test – subject test (SAT II) ใน 3 รายวิชา ได้แก่ Biology Molecular (Biology-M) Chemistry และ Mathematics level 2 หรือ Physics โดยมีคะแนนแต่ละวิชาเท่ากับหรือมากกว่า 700

 

และมีผลการสอบ Biomedical Admission Test (BMAT) ผลทดสอบอายุไม่เกิน 2 ปี (พ.ศ. 2563 -2564) โดยมีคะแนนรวมมากกว่า หรือเท่ากับ 12.0 และ Session 3 (Quality of Written English) มากกว่าหรือเท่ากับ 3C และผลทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง IELTS 7.0 หรือ TOEFL iBT 100  (ผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่รับสมัครวันสุดท้าย)

 

โดยต้องมี Portfolio ต้องจำนวน 10 – 20 หน้า กระดาษ A4 รวมหน้าปก และใช้ฟอนต์ Codia New ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 

1) ประวัติส่วนตัว

 

2) ผลงานวิจัยและวิชาการรวมทั้งรางวัลหรือทุนที่ได้

 

3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จิตอาสา หรือกิจกรรมอื่น ๆ

 

4) เขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay) ความยาว 800 – 1000 คำ โดยให้เลือกเขียนเพียง 1 หัวข้อ ดังนี้ 1. ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดในอดีต และสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรือ 2. ความสำเร็จหรือประสบการณ์ที่ดีในอดีตที่มีผลต่อชีวิตในปัจจุบัน

 

เกณฑ์การพิจารณาและการสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การรับสมัคร โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หลังผ่านเกณฑ์รอบแรกจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์แบบ Multiple Mini-Interview (MMI) เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มิวุฒิภาวะ มีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีความสามารถในการปรับตัวได้ดี มีสุขภาพดีทั้งทางกายและทางจิต และมีคุณลักษณะเหมาะสมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจะพิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์แบบ MMI และความถนัดเหมาะสมกับวิชาชีพ

 

รายละเอียดการจัดการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีวิชาชีพที่มีเป้าหมายผลิตแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมรู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีความสนใจด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นพิเศษ มีความเป็นผู้นำ และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการความรู้และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานกับการแพทย์ทางคลินิก โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวม 258 หน่วย ในระยะเวลา 7 ปี หรือ 14 ภาคการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

 

ระยะที่ 1 : Early years ประกอบด้วย

 

ปีการศึกษาที่ 1 : Becoming a doctor

 

ปีการศึกษาที่ 2 : Fundamentals of clinical science I

 

ปีการศึกษาที่ 3 : Fundamentals of clinical science I โดยศึกษาในประเทศไทยและจัดการเรียนการสอนเบินภาษาอังกฤษและภาษาไทย

 

ระยะที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 : Research and Innovation ศึกษาและปฏิบัติงานวิจัย ณ University london UCL) สหราชอาณาจักร หรือ ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในกรณีที่มีปัญหาทำให้ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักรได้ตามเวลาที่กำหนด) ทั้งนี้ หากนักศึกษาปฏิบัติงานวิจัยได้ครบถ้วนและสอบผ่านตามเกณฑ์ของ UCL จะได้รับปริญญา Intercalated Bachelor of Science จาก UCL

 

ระยะที่ 3 : Later years เป็นวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกและการฝึกทักษะทางคลินิก ประกอบด้วย

 

ปีการศึกษาที่ 5 : Integrated Clinical Care I

 

ปีการศึกษาที่ 6 : Life Cycle. Mental Health, Integrated Clinical Care I

 

ปีการศึกษาที่ 7 : Externship and Preparation for Practice โดยศึกษา ณ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลร่วมสอนอื่น ๆ ในประเทศไทย

 

สำหรับผู้สนใจ สมัครได้ที่ : http://admission.cra.ac.th/  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2576-6600 ต่อ 8481, 8485 (ในวันและเวลาราชการ) ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/PSCM.CRA

 

#วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต#TCAS65