วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
BUSINESS

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก ททท. ปั้นกลยุทธ์ “Sustainable Tourism Ecosystem” ดันเที่ยวไทยบูมทั่วประเทศ ปั้นเมืองรอง กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น พร้อมเผยงบสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ 400 ล้านบาทต่อปี 

 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all และผู้พัฒนาธุรกิจ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล, ที่พักอาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึกกำลังสร้าง “Sustainable Tourism Ecosystem” ชูจุดแข็งศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเป็นเดสติเนชั่น ทั้งจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลางทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพและยั่งยืน โดยเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวกับชุมชน พร้อมจับมือกับ Local Agency และสตาร์ทอัพท่องเที่ยว ร่วมกันออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว และดึงดูดให้ไปสัมผัสประสบการณ์ “เที่ยวไทยถึงถิ่น เที่ยวได้ทั้งปี” (GO LOCAL, LOVE LOCAL) เตรียมนำร่องเฟสแรก 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช, อยุธยา, อุบลราชธานี และจันทบุรี

 

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “นอกเหนือจากการสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว ททท. ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยการพัฒนาต่อยอดจาก Sustainable Development Goals หรือ SDGs สู่ Sustainable Tourism Goals หรือ STGs ซึ่งการทำงานโดยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรอย่างเช่นกลุ่มเซ็นทรัลนี้ จะสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงานสร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการส่งเสริมประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและขับเคลื่อนความยั่งยืนดังกล่าว”

 

“ในนามของททท. ขอขอบคุณที่เซ็นทรัลพัฒนาให้ความสำคัญและสนใจที่จะร่วมนำความยั่งยืนมาสู่พื้นที่ท่องเที่ยวภายใต้โครงการ ‘เที่ยวไทยถึงถิ่น เที่ยวได้ทั้งปี’ หรือ Go Local, Love Local โดยจากการบูรณาการความร่วมมือแบบ Partnership 360 นี้ จะผลักดันให้ ททท. สามารถบรรลุเป้าหมายการตลาดที่จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ไม่น้อยกว่า 135 ล้านคน-ครั้ง ทั้งจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งชาวบ้าน ชุมชนท่องเที่ยว ผู้ประกอบการชุมชน ร้านค้า ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า โดยความร่วมมือในการสร้างบรรยากาศการเดินทาง และรังสรรค์ประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำให้แก่นักท่องเที่ยวของเราต่อไป” ฐาปนีย์กล่าว

 

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา มุ่งเน้นด้าน Sustainability ในหลายมิติ โดยใช้จุดแข็งในด้าน Place Making พัฒนาโครงการและพื้นที่แห่งอนาคตครอบคลุมทั่วประเทศ โดยนอกจากจะสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจและเชื่อมโยงกันเป็น The Ecosystem for All ที่แข็งแกร่งแล้ว ยังคำนึงถึงการเติบโตของทุกฝ่ายไปด้วยกัน รวมไปถึงชุมชนและสังคมในทุกที่ที่โครงการของเราไปตั้งอยู่ทั่วประเทศอีกด้วย ทั้งนี้การขยายธุรกิจของเราทั่วประเทศ ส่งเสริม Local Wealth และกระจายรายได้ อีกทั้งยังส่งเสริม Local Essence & Local Tourism ดังเช่นการเปิดแคมเปญ ‘เที่ยวไทยถึงถิ่น เที่ยวได้ทั้งปี’ ในครั้งนี้ โดยย้ำบทบาทของเซ็นทรัลพัฒนา ที่เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง เราเชื่อว่าเป็นการสร้าง Pride of Local Citizens ทำให้คนรักบ้านเกิด สามารถที่จะมีรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดตัวเอง”

 

เซ็นทรัลพัฒนา ได้วางแผนสนับสนุนด้าน Community Development and Local Wealth 400 ล้านบาทต่อปี โดยหนึ่งในกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคือ กลยุทธ์ “Sustainable Tourism Ecosystem” ภายใต้ 3 แนวคิด ได้แก่

 

1)           Retail-Led Tourism: ชูศูนย์การค้าเป็นเดสติเนชั่นสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน

  • การเป็น Center of Life ของจังหวัด ศูนย์การค้ายังทำหน้าที่เชื่อมโยง ชุมชน อาชีพ และการท่องเที่ยวไว้ด้วยกัน พร้อมด้วยแผนขยายธุรกิจโรงแรมครอบคลุม 27 จังหวัดใน 5 ปี ซึ่งจะช่วยเติมเต็ม Tourism Ecosystem ของท้องถิ่น
  • รองรับการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้ง Shop-Eat-Play-Stay พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด โดยติดตั้ง EV Charging Station แล้ว 495 ช่องจอด มากที่สุดและเป็นเบอร์หนึ่งในกลุ่มศูนย์การค้าของไทย
  • การเปิดตัวแคมเปญ ‘เที่ยวไทยถึงถิ่น เที่ยวได้ทั้งปี’ GO LOCAL, LOVE LOCAL เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ โดยใช้จุดแข็งในฐานะที่เราเป็นศูนย์กลางของแต่ละเมืองและจังหวัด เรามีเครือข่ายทั้งผู้ประกอบการ, ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ อย่างเช่นการจับมือกับททท. รวมไปถึงสตาร์ทอัพและเอเจนซี่ท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วย Connect the dot เชื่อมโยงทุกฝ่ายได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

 

2)          Cross-Region Model: ส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามถิ่นข้ามภาค โดยใช้เครือข่ายศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศในการโปรโมท สร้างมูลค่าเพิ่ม High Value กระตุ้นนักท่องเที่ยวให้มีการใช้จ่ายต่อทริปมากขึ้น กระจายรายได้สู่ชุมชน

  • ตอบโจทย์การท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ อาทิ Micro Tourism หรือการเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ, การเที่ยวแบบ Long Stay ซึ่งการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน สามารถดึงนักท่องเที่ยวให้ไปสัมผัสประสบการณ์ถึงถิ่น สอดคล้องกับแนวคิด Community-Based Tourism (หรือ CBT)
  • ตอบโจทย์เทรนด์การท่องเที่ยวใหม่ๆ อาทิ ‘Sustain to Regain’ ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น เข้าถึงธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็ใส่ใจและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และ ‘Work from Anywhere’ การท่องเที่ยวพร้อมการทำงานในกลุ่มอาชีพ Digital Nomad พบว่าคนต้องการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ช่วยให้สร้างสรรค์งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

3)           National Soft Power: ดึง DNA เมืองรอง จับมือท้องถิ่นสร้างอีเว้นท์ดึงดูดตลอดปี

  • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมีแนวคิดรากฐานที่ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือ Local Essence ให้โดดเด่น นำเอาจุด Landmark Attractions ของจังหวัดมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบโครงการ เพื่อเป็นการช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัด
  • พร้อมขานรับนโยบาย Soft Power 5F ของททท. ได้แก่ Food, Fashion, Fight, Festival และ Film โดยสร้าง Signatures Events ประจำแต่ละภาคที่สอดคล้องกับประเพณีและชูคุณค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด
  • นำอีเว้นท์ระดับประเทศและระดับโลก กระจายไปตามสาขาทั่วประเทศ อาทิ Global Festivals: สงกรานต์ (ปั้นสงกรานต์ไทยโด่งดังทั่วโลก), Pride Month (ดันไทยเป็นเดสติเนชั่นจัดงาน World Pride 2028), เคาท์ดาวน์ – ย้ำความสำเร็จเซ็นทรัลเวิลด์ Times Square of Asia และจัดงานเคาท์ดาวน์ยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ; Local Signatures: ริเริ่มนำเอกลักษณ์มาจัดงานประจำจังหวัด เช่น งานเทศกาลทุเรียน, งานกินปู, เทศกาลสีสันกาสะลอง เชียงราย, Pattaya Bikini Run, Samui Neon Run; และ New Events: Thailand’s Coffee Hub (นำความสำเร็จที่เซ็นทรัลเวิลด์ไปจัดที่เซ็นทรัล จันทบุรี โดยประสบความสำเร็จล้นหลาม จับกลุ่ม Gen Y รุ่นใหม่ มี Spending Power และ Hobby ชื่นชอบกาแฟ Specialty), และจัดงาน Craft Cocoa เป็นครั้งแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์

 

แคมเปญ “เที่ยวไทยถึงถิ่น เที่ยวได้ทั้งปี” GO LOCAL, LOVE LOCAL ปั้นเมืองรองให้โดดเด่น ผลักดันและโปรโมทการท่องเที่ยวท้องถิ่น นำร่องที่จังหวัด นครศรีธรรมราช – ดื่มด่ำเสน่ห์แห่ง ‘ธรรมะ-ธรรมชาติ-วัฒนธรรม’ ที่ไม่ธรรมดา โปรโมท ‘ธรรมะ’ แลนด์มาร์กที่สายมูต้องไม่พลาด, ‘ธรรมชาติ’ สุดอันซีน เห็นแล้วต้องอยากแชร์ให้โลกรู้, และ ‘วัฒนธรรม’ สัมผัสไลฟ์สไตล์ของคนท้องถิ่นแบบอินไซด์ เที่ยวถึงถิ่น เช็คโปรโมชั่นถึงที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรี ชวนเอ็นจอยโลคอล แค่เช็กอินก็ฟินแล้ว เพียงซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวกับ “Go Local Love Local” ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ E-Voucher จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก: https://campaign.centralpattana.co.th/LocalTourism/

 

พิเศษสุดกับงาน 7th Year Celebrity Party ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครศรี ในวันศุกร์ที่ 30 ก.ค. 66 เวลา 15.00-20.00 น. พบกับเซเลบริตี้ร่วมงานเลี้ยงพรมแดง พลาดไม่ได้กับไฮไลท์ของงานจับรางวัลผู้โชคดีลุ้นเป็นเจ้าของรถ EV สุดหรู Ora Good Cat มูลค่า 828,500 บาท พร้อมพบกับกิจกรรมความบันเทิงส่งมอบความฟินกับศิลปินดังที่จะมา Meet & Greet กันแบบใกล้ชิด ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 66

 

เตรียมพบกับเส้นทาง GO LOCAL, LOVE LOCAL อีก 3 จังหวัด ได้แก่ อยุธยา – ท่องเที่ยวกรุงเก่าด้วยมุมมองใหม่ได้อรรถรส สัมผัสเมืองมรดกโลก, ไหว้พระทำบุญชมโบราณสถาน, สายคาเฟ่-สายกิน ฟินของอร่อย และท่องเที่ยวสไตล์วิถีชุมชน; อุบลราชธานี – สัมผัสเสน่ห์กับ 4 แสงแห่งดินแดนอีสานใต้ ได้แก่ แสงแรกยามรุ่งอรุณ, แสงธรรมจากเกจิอาจารย์ดัง, แสงเทียนแห่งประเพณีสุดงดงาม, และแสงอาทิตย์สุดล้ำเพื่อพลังงานสะอาด; และ จันทบุรี – อินและฟินกับเมืองท่องเที่ยวเนื้อหอมแห่งภาคตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นดื่มด่ำความงดงามแห่งธรรมชาติสุดหลากหลาย, เต็มอิ่มกับผลไม้เลื่องชื่อเมืองจันท์ และมนต์เสน่ห์ชุมชนริมน้ำสุดคลาสสิก

 

#CentralPattana #Imaginingbetterfuturesforall #GoLocalLoveLocal