วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024
BUSINESS

ดีป้า  สานต่อหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART รุ่นที่ 2 เพื่อผู้บริหารยุคใหม่ (Young Digital CEO) ทั้งภาครัฐ เอกชนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด

 

ดีป้าสานต่อหลักสูตร DIGITAL  JUMPSTART (DJS) รุ่นที่ 2  สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Young Digital CEO)  จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมการยกระดับองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลจากเริ่มต้นและเติบโตอย่างก้าวกระโดดเตรียมความพร้อมให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล  หลังจากประสบความสำเร็จจากรุ่นที่1 พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กว่า 40ท่าน รวมถึงผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 6 กันยายน 2567 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.depa.or.th/th/article-view/depa-DJS-2

 

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า การพัฒนากำลังคนและการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรดิจิทัลถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่ง ดีป้ามุ่งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลแก่ประชาชนไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกระดับ

 

ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ผ่านกลไกการ Upskill, Reskill และ New Skill โดยหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ ผู้บริหารจากองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมา ดีป้า ดำเนินการยกระดับกลุ่มผู้บริหารผ่านหลักสูตรต่างๆ แล้วมากกว่า 5,600 ราย (ปีที่ผ่านมา)  และหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART รุ่นที่ 1 มีจำนวน 55 คน

 

ดีป้า จึงสานต่อหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART (DJS) รุ่นที่ 2 หลักสูตรที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ (Young Digital CEO) จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ กว่า 40 ท่าน รวมถึงผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก่อนนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ต่อยอดวิสัยทัศน์และพัฒนากระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและองค์กรด้วยดิจิทัล ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร

 

ทั้งนี้ ผู้บริหารยุคใหม่ (Young Digital CEO) ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะดิจิทัลให้ก้าวทันโลกไปกับ 7 เนื้อหาการเรียนรู้ที่เข้มข้น  คือ

  • การพัฒนาความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Digital Big Data) เพื่อนำไปขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การพัฒนาความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอัตโนมัติ (Digital Automation) เพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
  • การพัฒนาทักษะและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ บุคคล ธุรกิจ และสังคม (Digital Connect) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในโลกกึ่งเสมือนและโลกเสมือน
  • การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Access) เพื่อให้เข้าใจเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)
  • การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร (Digital Transformation, Management and Marketing)
  • การสร้างเครือข่ายและการถอดบทเรียน อาทิ Google Thailand,   Thailand Digital Valley ,Hutchison Ports Thailand (HPT),   EEC Automation Park ,AIS Evolution Experience Center (AIS EEC), Sea (Thailand)   และAWS (Thailand)
  • การถอดบทเรียน  พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์จากองค์กรชั้นนำ ณ นครเซินเจิ้นและนคร กวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ทั้งนี้ ผู้บริหารที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร DIGITAL JUMPSTART ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  6 กันยายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0831166581 คุณชัยวัฒน์ และ0929639562 คุณกษิดิ์เดช หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.depa.or.th/th/article-view/depa-DJS-2