วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024
LIFESTYLE

สจล. ชูแนวคิด การสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า FIGHT! ผ่านภาพยนตร์สั้น สร้างแรงบันดาลใจในโครงการ 7 Inspirationsในสังคมโลกที่อยู่ร่วมกัน ต้องการชักชวนให้เข้าใจคนพิการ ผ่านภาพยนตร์สั้นสร้างแรงบันดาลใจในโครงการ 7 Inspirations 

 

จากงานผลงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการสื่อสารสังคมด้านคนพิการ” สู่การผลิตภาพยนตร์สั้นต้นแบบเพื่อสร้างเจตคติที่ดีด้านคนพิการ ผลงานของ อาจารย์ ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สู่การได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโครงการ สร้างภาพยนตร์สั้นจากเรื่องราวของคนพิการต้นแบบ 7 คน จากความพิการทั้ง 7 ประเภท เพื่อเป็นต้นแบบในการสื่อสารสังคม

 

อาจารย์ทอแสงรัศมี ในฐานะหัวหน้าโครงการ 7 Inspirations กล่าวว่า คนที่พิการแต่ละด้านนั้นมีความรู้สึกนึกคิด อยากให้สังคมเข้าใจพวกเขาและเข้าใจความพิการ เพื่อดูแลรักษาอย่างเหมาะสม “ตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง The better Me… วันที่ดีมีจริงแน่นอน” นำเรื่องราวของคุณอุ๊ คนพิการด้านจิตใจ เป็นโรคซึมเศร้า จนเคยคิดสั้น สิ่งที่คุณอุ๊ต้องการคือ การให้คนรอบข้างเข้าใจยอมรับความผิดปกติ หรือเจ็บป่วย เพื่อหาทางรักษาให้ดีขึ้น จนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ เพราะการละเลย หรือปกปิดปัญหา อาจนำไปสู่ความสูญเสีย ทั้งชีวิตและจิตใจของคนรอบข้างได้ ขณะที่ภาพยนตร์เรื่อง “The light in my heart แสงสว่างกลางใจฉัน” ที่นำเรื่องราววิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต รับน้องคนพิการตาบอดทั้งสองข้างเข้าเรียนดนตรี วิชาเอกขับร้อง ทีมอาจารย์เข้าใจปัญหา พยายามปรับการสอน การวัดผลการเรียน และแบบความคิดสถาบันการศึกษาไทย โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสรองรับคนพิการในสังคม ให้สามารถเรียนร่วมกับคนปกติในสังคมได้

 

ด้านนางสาวสราญภัทร อนุมัทราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า การส่งเสริมสร้างความเข้าใจในด้านคนพิการ มิใช่แค่การให้ความช่วยเหลือ ให้โอกาส แต่หมายถึงการเข้าใจ เปิดใจยอมรับคนพิการที่มีศักยภาพมีความสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระพึ่งตนเองได้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์เสริมพลัง Empowerment ตามแผนคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 ดังนั้น จึงอยากให้คนทั่วไปได้เข้าใจความพิการประเภทต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะสื่อมวลชนและผู้ผลิตสื่อที่สนใจประเด็นคนพิการ ช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจให้ความพิการเป็นเพียงข้อจำกัดในการใช้ชีวิต แต่หากส่งเสริมถูกทาง ดูแลเหมาะสม สามารถที่จะให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้

 

“จริงอยู่ พ่อแม่ที่มีลูกพิการ จะกังวลมากและทุ่มเทชีวิตอย่างมากในการดูแลลูก แต่กรณีที่คนพิการนั้นมีศักยภาพเพียงพอในการพึ่งตนเองได้ พ่อแม่ผู้ดูแลควรเสริมพลังให้พวกเขา ปล่อยสู่การใช้ชีวิตในสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างอิสระได้ในอนาคต”

 

สำหรับตัวอย่างภาพยนตร์สั้นเรื่อง He is my SUN : ลูกฉันเป็น LD (Learning Disability) เป็นอีกเรื่องที่น่าติดตาม ที่จะทำให้ผู้ปกครองหันมาสนใจ สังเกตความผิดปกติของลูกหลานด้านการเรียนรู้ เข้าใจ และกระตือรือร้นหาแนวทางรักษาอย่างทันเวลา เพราะการละเลยปัญหา หรือไม่ยอมรับ เพียงเพราะไม่อยากให้ลูกขึ้นชื่อว่าเป็นคนพิการ อาจปิดกั้นอนาคตของคนเหล่านี้ได้ ขณะที่สังคมก็ควรเข้าใจนิยามคำว่า “คนพิการ” ใหม่ว่า เป็นประเภทความบกพร่องทางความสามารถบางประการ แต่ไม่ควรลดทอนคุณค่า หรือปิดกั้นโอกาสในชีวิตของคนเหล่านั้น

 

ผู้สนใจติดตามภาพยนตร์สั้นทั้ง 7 เรื่องได้ที่

Facebook แฟนเพจได้ที่

https://www.facebook.com/7Inspirationsmovies

YouTube Channel ได้ที่

https://youtube.com/channel/UC8CpDKC-Vjd4UqsUKbJLOdQ